KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018

10

  Báo cáo giờ giảng kỳ 1, năm học 2018 – 2019 Chi tiết <<Tại đây>>

9

  Lịch giảng dạy kỳ 1, năm học 2018 – 2019 Chi tiết <<Tại đây>>

8

  Tiến độ giảng dạy kỳ 1, năm học 2018 – 2019 Chi tiết <<Tại đây>>

7

  Kế hoạch giáo viên kỳ 1, năm học 2018 – 2019 Chi tiết <<Tại đây>>

6

  Báo cáo giờ giảng kỳ 2, năm học 2017 – 2018 Chi tiết <<Tại đây>>

5

  Kế hoạch Hè 2018 Chi tiết <<Tại đây>>

4

  Lịch giảng dạy kỳ 2, năm học 2017 – 2018 Chi tiết <<Tại đây>>

3

  Tiến độ giảng dạy kỳ 2, năm học 2017 – 2018 Chi tiết <<Tại đây>>

2

  Kế hoạch giáo viên kỳ 2, năm học 2017 – 2018 Chi tiết <<Tại đây>>

1

  Kế hoạch công tác năm 2018 Chi tiết <<Tại đây>>