LÃNH ĐẠO KHOA

Trưởng Khoa: Thạc sĩ Đỗ Viết Tuấn 

Văn phòng      : 303 – Nhà Hiệu Bộ

Điện thoại CQ : 0211 2 213 063

     

P.Trưởng Khoa: Thạc sĩ Lê Xuân Chung

Văn phòng        : 201 – Nhà H2

P.Trưởng Khoa: Thạc sĩ Trần Xuân Phương

Văn phòng        : 201 – Nhà H2

P. Trưởng Khoa: Thạc sĩ Vũ Bá Tòng

Văn Phòng: 201 – Nhà H2

NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Trưởng Khoa: Đỗ Viết Tuấn

Chịu trách trách nhiệm toàn diện trước Ban Giám hiệu nhà trường về các hoạt động của đơn vịliên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình phụ trách (Công tác đào tạo các hệ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung cấp văn hóa nghề và các hệ ngắn hạn của các nghề Tin học văn phòng, nghề Sửa chữa máy tính, nghề Quản trị mạng).

Tham mưu, báo cáo với Ban Giám hiệu về mọi hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

Tiếp nhận các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, hướng dẫn của cấp trên; của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường để triển khai, tổ chức thực hiện;

Chỉ đạo xây dựng các kế hoạch công tác năm của đơn vị; tổ chức thực hiện; kiểm tra, đánh giá; báo cáo kết quả việc thực hiện các kế hoạch của đơn vị (Công tác quản lý & bồi dưỡng cán bộ, giáo viên của đơn vị, quản lý đào tạo, Quản lý Học sinh sinh viên, Sinh hoạt chuyên môn, Nghiên cứu khoa học, Quản lý trang thiết bị & vật tư; Biên soạn chương trình, giáo trình đào tạo, công tác kiểm định, ISO, 5S đào tạo kết hợp sản xuất, thanh tra quy chế giáo viên…);

Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường trong việc thực hiện công việc được giao;

Tham gia đầy đủ các hội nghị, hội thảo, họp; các hội đồng của nhà trường và của các cơ quan quản lý cấp trên khi có yêu cầu.

Trực tiếp phụ trách các mảng hoạt động sau:

Quản lý công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị mình;

Xây dựng và giám sát việc thực hiện các kế hoạch hoạt động của khoa.

2. Phó Trưởng Khoa: Lê Xuân Chung

Giúp trưởng khoa trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Quản lý mọi hoạt động của khoa khi được ủy quyền.

Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường trong việc thực hiện công việc được giao;

Tham gia đầy đủ các hội nghị, hội thảo, họp; các hội đồng của nhà trường và của các cơ quan quản lý cấp trên khi có yêu cầu;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do được cấp trên phân công.

Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực sau:

Công tác quản lý giáo dục Học sinh – Sinh viên của khoa, công tác giáo viên chủ nhiệm;

Cơ sở vật chất và trang thiết bị tài sản của đơn vị;

Quản lý việc thực tập tốt nghiệp đối với học sinh – sinh viên;

Công tác kiểm định và vận hành hệ thống Quản lý chất lượng của đơn vị theo quy định;

Quản trị cơ sở hạ tầng hệ thống mạng của trường

 3. Phó Trưởng Khoa: Trần Xuân Phương

Giúp trưởng khoa trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Quản lý mọi hoạt động của khoa khi được ủy quyền

Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường trong việc thực hiện công việc được giao;

Tham gia đầy đủ các hội nghị, hội thảo, họp; các hội đồng của nhà trường và của các cơ quan quản lý cấp trên khi có yêu cầu;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do được cấp trên phân công.

Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực sau:

Công tác giáo vụ của Khoa;

Thực hiện công tác kế hoạch;

Thực hiện công tác thời khóa biểu của Khoa;

Trực tiếp phụ trách công tác chuyên môn, thanh tra dự giờ của các Giảng viên trong khoa, báo cáo cho trưởng khoa hàng tuần;

4. Phó Trưởng Khoa: Vũ Bá Tòng

Giúp trưởng khoa trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Quản lý mọi hoạt động của khoa khi được ủy quyền

Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài trường trong việc thực hiện công việc được giao;

Tham gia đầy đủ các hội nghị, hội thảo, họp; các hội đồng của nhà trường và của các cơ quan quản lý cấp trên khi có yêu cầu;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do được cấp trên phân công.

Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực sau:

Quản lý điều hành các hoạt động của khoa theo đúng chức năng, nhiệm vụ khi Trưởng khoa ủy quyền;

Phụ trách công tác quản lý sổ sách, thanh tra sổ sách;

Phụ trách công tác thanh tra dự giờ của các Giảng viên trong khoa, báo cáo cho trưởng khoa hàng tuần; công tác bảo đảm chất lượng, kiểm định, ISO;