CÁN BỘ GIÁO VIÊN

1. Các tổ trưởng

1.1. Tổ Ứng dụng phần mềm: Kim Thị Thương

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

1

Phụ trách, quản lý điều hành các hoạt động của tổ theo đúng chức năng, nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa;

2

Chấm công, bình xét ABC của các Giảng viên trong tổ;

3

Thông qua giáo án, tổ chức sinh hoạt chuyên môn của các Giảng viên trong tổ mình;

4

Thống kê và báo cáo giờ giảng hàng tháng của các Giảng viên trong tổ và báo cáo cho khoa theo yêu cầu;

5

Tổ chức biên soạn đề kiểm tra kết thúc môn học/mô đun, thi tốt nghiệp thuộc lĩnh vực chuyên môn của tổ;

6

Quản trị báo cáo tình hình sử dụng vật tư thực tập của HSSV thuộc khoa;

7

Trực tiếp quản trị cơ sở vật chất của Văn phòng Khoa;

8

Thực hiện giảng dạy chuyên môn và các nhiệm vụ của người Giảng viên;

9

Thực hiện một số công việc khác, các công việc đột xuất dưới sự phân công của Trưởng khoa.

1.2. Tổ trưởng tổ Sửa chữa máy tính: Lê Sơn Thảo

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

1

Phụ trách, quản lý điều hành các hoạt động của tổ theo đúng chức năng, nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa;

2

Chấm công, bình xét ABC của các Giảng viên trong tổ;

3

Thông qua giáo án, tổ chức sinh hoạt chuyên môn của các Giảng viên trong tổ mình;

4

Thống kê và báo cáo giờ giảng hàng tháng của các Giảng viên trong tổ và báo cáo cho khoa theo yêu cầu;

5

Tổ chức biên soạn đề kiểm tra kết thúc môn học/mô đun, thi tốt nghiệp thuộc lĩnh vực chuyên môn của tổ;

6

Quản lý chung và báo cáo tình hình hoạt động các phòng thực hành, đề xuất phương án sửa chữa cho Khoa theo yêu cầu;

7

Thực hiện giảng dạy chuyên môn và các nhiệm vụ của người Giảng viên;

8

Thực hiện một số công việc khác, các công việc đột xuất dưới sự phân công của Trưởng khoa.

1.3. Tổ trưởng tổ Mạng và truyền thông: Phùng Ngọc Hùng

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

1

Phụ trách, quản lý điều hành các hoạt động của tổ theo đúng chức năng, nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa;

2

Chấm công, bình xét ABC của các Giảng viên trong tổ;

3

Lập bảng chấm công, bình xét ABC cho cán bộ Giảng viên trong khoa và báo cáo để lãnh đạo khoa ký;

4

Thông qua giáo án, tổ chức sinh hoạt chuyên môn của các Giảng viên trong tổ mình;

5

Thống kê và báo cáo giờ giảng hàng tháng của các Giảng viên trong tổ và báo cáo cho khoa theo yêu cầu;

6

Tổ chức biên soạn đề kiểm tra kết thúc môn học/mô đun, thi tốt nghiệp thuộc lĩnh vực chuyên môn của tổ;

7

Thực hiện công việc thống kê và báo cáo giờ giảng hàng tháng của các Giảng viên trong khoa theo kế hoạch;

8

Thực hiện giảng dạy chuyên môn và các nhiệm vụ của người Giảng viên;

9

Thực hiện một số công việc khác, các công việc đột xuất dưới sự phân công của Trưởng khoa.

2. Công việc của các Giảng viên trong khoa

2.1. Thực hiện đúng nhiệm vụ của người Giảng viên:

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

1

Nhận kế hoạch, đóng góp việc xây dựng kế hoạch giảng dạy, xây dựng lịch Giảng viên…;

2

Thực hiện công tác giảng dạy chuyên môn, kiểm tra đánh giá các môn học theo đúng kế hoạch đề ra;

3

Tham gia công tác Giảng viên chủ nhiệm, quản lý học sinh trong khoa;

4

Học tập nâng cao chuyên môn phục vụ giảng dạy; Nghiên cứu khoa học;

5

Tham gia đầy đủ các hội nghị sư phạm, các hội nghị chuyên môn khác…của Trường;

6

Biên soạn đề kiểm tra kết thúc môn học/mô đun mà mình giảng dạy;

7

Sưu tầm biên soạn tài liệu giảng dạy, chuẩn bị giáo án học liệu cho các môn học mà mình được phân công; Tham gia thiết kế, xây dựng phòng học chuyên môn; thiết kế, cải tiến, tự làm đồ dùng, trang thiết bị dạy nghề;

8

Hướng dẫn thực tập, thực tập kết hợp với lao động sản xuất; luyện thi cho học sinh, sinh viên giỏi nghề tham gia Hội thi tay nghề các cấp;

9

Quản lý và bảo vệ cơ sở vật chất của khoa, của Trường;

10

Thực hiện một số công việc khác, các công việc đột xuất dưới sự phân công của lãnh đạo khoa.

2.2. Thực hiện nhiệm vụ cụ thể khác

1.

Vũ Lệ Thu Quản lý toàn diện phòng thực hành 102 – H2, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tài sản mà mình quản lý.

2.

Phan Hoàng Lan Quản lý toàn diện phòng thực hành 203 – H2, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tài sản mà mình quản lý.

3.

Quách Thu Thảo
Quản lý toàn diện phòng thực hành 301 – H2, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tài sản mà mình quản lý.

4.

Phùng Ngọc Hùng Quản lý toàn diện phòng thực hành 302 – H2, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tài sản mà mình quản lý.

5.

Nguyễn Văn Trình Quản lý toàn diện phòng thực hành 201 – H3, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tài sản mà mình quản lý.

6.

Nguyễn Thị Hường Quản lý toàn diện phòng thực hành 203 – H3, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tài sản mà mình quản lý.

7.

Kim Thị Thương
Quản lý toàn diện phòng thực hành 204 – H3, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tài sản mà mình quản lý.

8.

Lê Sơn Thảo Quản lý toàn diện phòng thực hành 210 – H3, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tài sản mà mình quản lý.

9.

Lê Hoàng Quản lý toàn diện phòng thực hành 211 – H3, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tài sản mà mình quản lý.

10.

Hoàng Tùng
Quản lý toàn diện phòng thực hành 209 – H3, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tài sản mà mình quản lý.

11.

Nguyễn Tuấn Mạnh
Quản lý toàn diện phòng thực hành 110 – H3, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tài sản mà mình quản lý.

12.

Nguyễn Tuấn Hưng
Quản lý toàn diện phòng thực hành 111 – H3, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tài sản mà mình quản lý.
 
 
BAN GIÁM HIỆU

 

 

Ngày 05 tháng 02 năm 2017
 
TRƯỞNG KHOA
 
 
 
 
Đỗ Viết Tuấn